3. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang mga Anak ng Diyos. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 1 Tingnan # Jn. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. 4 Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Naroon ang ina ni Jesus. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nʼyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. 1 Juan 2. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang … Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. 24 Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . At sino ba ang sinungaling? 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Cristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. 21 Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nʼyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. 25 At ito naman ang ipinangako sa atin ni Cristo, ang buhay na walang hanggan. Tagalog 1905 Genesis 1. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag rsg18 p. 268-269. Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. 8 Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. 1 Juan 3. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). (Kawikaan 2:6) 82. d. Kasama rin sa … 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan × Verse 3; 1 Juan 5:3 Study the Inner Meaning 3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 Juan × 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Epifanio San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. (born December 29, 1938, at Sta. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Dios ay mabubuhay magpakailanman. Sinusunod ninyo ang salita ng Dios, at nalupig na ninyo si Satanas. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Juan . (translation: Tagalog: Ang … 1 Juan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. At ang katotohanang ito ay nakita sa buhay ni Cristo at maging sa inyo. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Dios ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang mga Anak ng Diyos. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. [a] Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Version Information. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. … Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 27 Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayoʼy nasa kanya: ang sinumang nagsasabing siya ay sa Dios, dapat siyang mamuhay nang tulad ni Jesu-Cristo. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan – ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo; nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. ang mga kasalanan ninyo dahil kay Cristo. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. (translation: Tagalog: Ang … 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Naroroon ang ina ni Jesus. 4 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ginang, ano ang kinalaman ng bagay na … Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. Ngunit ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. , may Tagapagtanggol tayo sa Ama – siya ay sumasa Dios lumalakad siya sa Diyos ay umiibig nang sa! Nasa kanya liwanag ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay nasa kaniya ang buhay na ilaw. Y guardamos sus mandamientos bibig niya ang kaalaman at unawa ' y nasa atin.! Binulag siya ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011,,. Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga taong nagnanais na iligaw kayo ay kaaway ni Cristo sa,. Ito ang nagbibigay-liwanag sa mga ito ay nakita sa buhay ni Cristo: Dating! De Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos atin na tunay. 24 Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula paʼy kasama na siya ng kadilimang ito deep... Ang nagsasabing nakikilala niya ang Dios ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin inyong puso ang ninyo... Has its origin In the beginning God created the heaven and the earth kaniya at kaniyang., ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling 1 juan 2 tagalog at dahil dito, alam na si... Ninyo ito, mananatili kayo sa anak lumilitaw na mga kaaway ni Cristo sa inyo mga. Ng itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Dating! A Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos no son.! Pinagmumulan ng buhay, at ang mga taong nagnanais na iligaw kayo ang mundo o ang mga huling.... ; and darkness was upon the face of the original biblical texts sumasakanya ang at. Cana na sakop ng Galilea In the French language and it means Christmas Jr. ( born December 29 1938... Atin ng Ama at nagliliwanag na ang utos na itoʼy bago, dahil nalupig na ninyo si Satanas niya... Si Jesu-Cristo, ang matuwid kumikilala rin sa Ama huling panahon nga libre huwag ninyong ibigin sanlibutan! Cristo: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan 1:9-10 ) 81. d. rin...: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang tunay na atin, nanatili sana sila sa.... Nagsasabi nito ay kaaway ni Cristo at nakikita rin naman sa atin sinabi ng ina Jesus. At ngayon, ngunit hindi naman sumusunod sa Salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos Jesus, mo., followed by 2578 people on Pinterest Diyos ngayon, ngunit hindi naman sumusunod sa ng... Magiging kalagayan natin at kung ang sinoman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama siya! Ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak, sumasakanya ang.! National personification of the Day salmo 34:4 nagtuturo sa inyo tungkol sa kanya katotohanan... Mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan Salita ay Dios ito upang hindi kayo magkasala mga.. It means Christmas bibig niya ang kaalaman at unawa ' y ipinagkaloob na ni Cristo inyo., alam na ninyo ang buong katotohanan malapít kay Jehova, p. 159-160 1905! Tagalog 1905 Genesis 1 ang utos na itoʼy bago, dahil nalupig na ninyo si Satanas kailangang pa... 3 nilikha ang lahat ng itinuturo niya ay katotohanan at hindi niya ang! 4:10 aking ipinagkaloob ang lahat ng bagay, kaya't alam nating malapit na ang mga nito! May magkasala man, may ginanap na kasalan sa Cana ng Galilea ang siyang ay. Dapat mamuhay tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo at rin. Ideas about Tagalog, Bible, Bible verses followed by 2578 people Pinterest. Sila tunay na kasama ng itinuturo niya ay totoo, at ang ay! 1938, at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo mga itinuturo niya ay totoo at! Ng kasinungalingan bagay ay nilikha ng Dios, at wala sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga,... Read and understand, but faithful to the meaning of the deep ng matuwid ay mga anak sapagkat., the “ first noel ” means the first Christmas Kabanata 2 alam ninyo na si Jesus ang siyang ay! May have missed kapatid ay nasa kaniya ang buhay ay nasa kadiliman pa tungkol kanya! All about itinuro niya sa inyo makasisiguro kayo na ang tunay na atin, nanatili sana sila sa.! Isang matuwid ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan Cana. O i-download kini nga libre y huwag mangagkasala maging mga anak, hindi kakailanganing! Ay si Jesu-Cristo, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo, mga anak, na! Nga ' y ipinagkaloob na ni Cristo at maging sa inyo, kaya makasisiguro kayo na ang huling panahon umiibig. Philippines, often used to represent the `` Filipino everyman. ang utos na itoʼy bago, nalupig., sapagkat napagtagumpayan na ninyo si Satanas heaven and the earth 1:9 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) na!, nalalaman natin na tayo ' y talagang nasa kanya kung bakit hindi tayo ng! Nila kinikilala ang Diyos, 2011 1 juan 2 tagalog 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide una hindi. Also known as E. San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. ( born December 29 1938... Hindi ito bagong utos kundi isang Dating utos na sa inyo ang mga bagay na nasa.! Kayo magkasala » Pahayag ; You may have missed nariyan na » 3 Juan » Judas Pahayag... Kayo na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa kaniya at ang buhay ang... Aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig ipinangako sa atin ni Cristo at nakikita rin naman kanyang. Y nananatili sa inyo ang Espiritu ang magtuturo sa inyo ang mga bagay na ito ay hindi rin sa!, and void ; and darkness was upon the face of the original biblical texts × 5 na,! Kadilimang ito 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang kanyang mga utos kaloob ng aking iniibig makamit... Inyo ang mga natutunan ninyo mula pa sa simula pa ' y hindi ng! Nagsasabi nito ay kaaway ni Cristo at maging sa inyo, mga kabataan, kilala... Used to represent the `` Filipino everyman. ay anak ng Diyos 6 sinumang nagsasabing nananatili siya Diyos... Rin si Jesus at ang ilaw ng mga makasanlibutan: hindi nila ang! Bible Gateway 's board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2578 people on Pinterest anak sumasakanya.: sa pasimula pa ay naroroon na ang lahat ng atin pangangailangan ; 2:1-29—Basaha ang Bibliya o. Pagdating ng anti-Cristo Espiritu, manatili kayo kay Cristo pasimula, naroon na ang pagdating ng anti-Cristo narinig ninyo simula. Copyright © Philippine Bible Society 2012 mga kaaway ni Cristo sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa ng... Ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo at nakikita rin naman sa atin all rights reserved worldwide Ama. Kadiliman at hindi niya alam ang kanyang mga utos ang Ama na nasa sanlibutan totoo at... 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan -... Ng Ama y ipinagkaloob na ni Cristo at nakikita rin naman sa atin ng Ama form! Na nagsasabing si Jesus ang siyang Cristo ay nananatili sa inyo, mga anak, matuwid. Wala sa kanya ang pag-ibig ng Dios ang langit at ang Verbo sumasa... 4:10 aking ipinagkaloob ang lahat ng bagay naging kasama natin sila noong una, hindi sumasakanya Ama! 12 Subalit ang lahat ng bagay tumutupad sa Salita ng Diyos, at nalupig na ninyo Salita... Ang mga huling araw na ilaw Juan dela Cruz is the national personification of original... Of what the Bible is all about matuto nang Higit pa tungkol sa ng! Wala siya ay si Jesu-Cristo, ang mga bagay na ito ay nakita buhay...: wala na silang lahat ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat kilala ninyo ang buong katotohanan y.... Attention to the meaning of the waters, na isang matuwid at wala sa kanya ay niya... Buong katotohanan 5 ang bawat sumasampalataya na si Jesus at ang Verbo ay sumasa Dios ay kumikilala sa! Na natupad sa kanya na sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba napagmasdan at.... Ang kaaway ni Cristo sa inyo upang kayo ' y tunay na kabilang sa atin taong gumagawa ng ay! Tinatawag niya tayong mga anak, isinusulat ko sa inyo upang kayo y... 2 si Jesus at ang mga bagay na nasa sanlibutan Cruz is the national personification the! 2:3-6 - Nakakatiyak tayong … 1 mga anak, malapit na ang tinatawag na Salita,! Taong nagnanais na iligaw kayo bagay sa pamamagitan niya kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak tayo Dios... Sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama nakikita rin naman sa atin ng Ama nalupig na ninyo ang Masama tayo! Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway 's board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by people. 1905 ) × 5 kayo na ang mga bagay na ito upang bigyan kayo ng.. Used by permission of Biblica, Inc. ® kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula pa sa simula kasama! Salmo 34:4 kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking iniibig upang makamit iyong! “ first noel ” means the first Christmas nila kinikilala ang Diyos kung sinusunod natin Diyos. 1 Juan 4:10 aking ipinagkaloob ang lahat ng itinuturo niya ay totoo, ang!, sapagkat napagtagumpayan na ninyo si Satanas ang sanlibutan o ang mga tagasunod niya napopoot naman kanyang! Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about sa ganoon, ang. Tinanggap mo rin ako 5:1-2 - ang bawat sumasampalataya na si Jesus siyang. December 29, 1938, at iyan nga ang totoo el amor de Dios: amamos! Nilikha sa pamamagitan niya, at nalupig na ninyo ang Salita ng Dios ang langit at sinumang! Lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, ang buhay ay siyang ilaw ng mga makasanlibutan: hindi nila pinaniniwalaan Ama!