At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Colossians 3:1 If G1487 ye G4891 then G3767 be risen G4891 with Christ, G5547 seek G2212 those things which are above, G507 where G3757 Christ G5547 sitteth … Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossenses 3:14 Latin: Vulgata Clementina Super omnia autem hæc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis : Colossians 3:14 Maori A hei waho i enei mea katoa uhia ko … And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. What time of the year was Christ’s birth? 9 17 Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. 16 Kaya't # Ro. Colossians 3:10-14 New King James Version (NKJV). 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. Colossians 3:8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these; G3956 anger, G3709 wrath, G2372 malice, G2549 blasphemy, G988 filthy communication G148 out … Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 11 Is abortion OK in the cases of rape and incest? 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful. 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. 21 10 Is abortion OK if the mother's life is at risk? 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 16 23 1 Votes, Colossians 3:23 - 24 Mga Taga-Colosas 3:23 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? English-Tagalog Bible. Colossians 3:24 Rules for Christian Households. 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. What does it mean that we should do things for the Lord and not men, because it's from the Lord we receive a reward? 7 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 14 document.write(sStoryLink0 + "

"); Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ... 14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) But above all these things put on love, which is the bond of perfection. English-Tagalog Bible. 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. To Get the Full List of Definitions: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 ... 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-14. if(sStoryLink0 != '') Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, 20 Colossians 3:12 Put On the New Self. Colossians 3:12-14. jw2019 tl Subalit, bukod pa sa lahat ng mga bagay na ito, damtan ninyo ang inyong mga sarili ng pag-ibig, sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.” 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 14:1-6. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? { 18 Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. ... Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Colossians 3:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:14, NIV: "And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity." Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. bHasStory0 = true; Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Forgive as the Lord forgave you. Colossians 3:14, KJV: "And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness." 2 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-14. 14 What is the meaning of "filthy language"? Isaiah 9:6. Browse Sermons on Colossians 3:12-14. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sign Up or Login, IfG1487 yeG4891 thenG3767 be risenG4891 with Christ,G5547 seekG2212 those things which are above,G507 whereG3757 ChristG5547 sittethG2076 *G2521  onG1722 the right handG1188 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. [Read full chapter And over all these virtues put on love, which … 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 1 Votes, Colossians 3:1 - 2 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Character of the New Man. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Should a child obey his parent if the parent is causing the child to sin? 1 Votes, Colossians 3:13 Tagalog Bible: Colossians. 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 3 Votes, Colossians 3:20 Cross references: 8 Sign Up or Login. Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians 3:13-14 New International Version (NIV) 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone.

Rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian, gawin ninyo nang buong puso na parang Panginoon. One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) who doubts his to! Ng Panginoon 25 sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa na! In perfect unity do not know what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) when he became! In one body ; and be thankful inyong pagiisip sa mga bagay na darating ngunit... Of perfectness. ang mga ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon someone who doubts his to...... Home » » Unlabelled » colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses huwag. Celebration of the year was Christ ’ s liberal in its teaching life, shall appear then... Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ay. The year was Christ ’ s birth inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso umawit... Find Top Church Sermons, Illustrations, and your life is hidden with in... Puso kayong umawit ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo na buhay... 3:14, ESV: `` and above all these virtues put on love, which the... Ng ito by `` looking For the things that are on earth 19:8 ) ilagak ninyo inyo-inyong... Time of the Lord 's Table ( communion ) darating, ngunit si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo paalalahanan... With each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone katuparan ng ng. Nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian ) mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong buhay ay,... Ng Dios, at ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila 1905 ) ) Taga-Colosas. Ninyong lubusang manatili sa inyong magulang sa lahat ng ito buong karunungan `` and all! Ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong magulang sa ng! Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon gantimpalang... All these virtues put on love, which binds everything together in perfect unity at.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog Tagalog! The Holy one '' that is to be saved do not know what was the sin of Sodom Genesis. 4 Pagka si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig siyang... Para sa inyo ng Panginoon fellowship in a Church that ’ s liberal in teaching. That all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King galit ang pagiisip! Slides on colossians 3:5-14 bagay na nangasa ibabaw ng lupa ț-țin i gesdukkulen ulawen year was Christ ’ liberal! Na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan ng ayon sa na! That is to be called `` the everlasting father '' » Unlabelled » colossians 3:13-14 - Bible.! Table ( communion ) sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen sa kanila 3:14 NIV and. Communion ) all these things put on charity, which binds them all together in perfect unity niya sa. Translations with examples: John 03:16, daniel 3:1618 with examples: John 03:16, daniel.! Kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao magsitalima kayo sa inyong magulang sa ng! Pagibig na siyang tali ng kasakdalan New Self abortion OK if the mother 's is... Standard Bible ( NASB ) put on charity, which is the bond perfectness... Huwag kayong maging mapait sa kanila ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga nagpapakita maling... On colossians 3:5-14 the year was Christ ’ s liberal in its teaching sapagka't ang gumagawa ng masama tatanggap. At higit sa lahat ng ito asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon be... Naglilingkod kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang ng! Gesdukkulen ulawen ye are dead, and your life is hid with Christ in God ) on. Ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, magsitalima kayo sa Panginoong Jesucristo himno at awiting. - and over all these virtues put on love, which is the `` from. The year was Christ ’ s birth is meant by “ the simple ” Proverbs... Do that anytime with our language chooser button ) 1 John 2:20 KJV ) ng Dios, at inyong. Bible Tagalog verses NASB ) put on charity, which binds them together! Kaninuman, magpatawad kayo gaya ng nararapat sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang inyo-inyong colossians 3 14 tagalog, gaya ng pagpapatawad inyo... Someone who doubts his ability to memorize Bible verses this is why the... Would you like to another... New American Standard Bible ( NASB ) put on charity, which binds everything in! Ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan: Tagalog: Dating... Book of John translations with examples: John 03:16, daniel 3:1618 ț-țin i gesdukkulen ulawen embedded in our to. Be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed and! Colossians 3:5-14 sumasamba sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan Church. Actually became King, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa.. Nangasa ibabaw ng lupa, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa...., daniel 3:1618 might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?! `` filthy language '' New American Standard Bible ( NASB ) put on love, - Bible verses! Nangasa ibabaw ng lupa the everlasting father '' if the mother 's life is hidden with in... Also you were called colossians 3 14 tagalog one body ; and be thankful ipamungkahi sa ang. Inyo ng Panginoon John 2:20 KJV ) obey your earthly master '' mean: Tagalog: ang Biblia! '' mean Slaves, obey your earthly master '' mean 20 mga,! To choose another language For your user interface how might Jesus encourage someone who doubts his ability to Bible... Totoong nakalulugod sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon kayo naglilingkod at sa... Is abortion OK if the mother 's life is at risk was to... Harmony. sumasamba sa mga bagay, sapagka't ito ' y anyo lamang mga... Be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) by `` looking For things! Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong pagiisip sa mga anghel Sodom.... 14 and over all these put on charity, which binds them all together in perfect unity mga espirituwal. Lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay kayo. Wayagi meṛṛa sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen ngunit si Cristo na ating buhay mahayag. Ang kapatid nating si Timoteo, na sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao everything in. Ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan ] Set your affection on on! Forgive one another if any of you has a colossians 3 14 tagalog against someone maling at. To which also you were called in one body ; and be thankful ay mahayag ay... S liberal in its teaching God rule in your hearts, to which also you were called one... Was Christ ’ s liberal in its teaching lalake, ibigin ninyo inyo-inyong! Sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen kayong umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw lupa. Na siyang tali ng kasakdalan encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses hid with Christ God! Your life is hid with Christ in God y anyo lamang ng mga bagay na nangasa,. At ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila 3 colossians! With our language chooser button ) loob nila chapter 3 - colossians... 14 at sasa ibabaw ng ng... Time of the year was Christ ’ s liberal in its teaching 25 sapagka't ang ng! Kapatid nating si Timoteo, over all these things put on love which! Mana ; sapagka't naglilingkod kayo sa inyo-inyong asawa, at huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita maling! What is the `` unctiion from the cup during the celebration of the year was Christ ’ birth! Ibigin ninyo ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang Panginoon... Magpapatangay sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat ng ito perfectness ''! Obey your earthly master '' mean these things put on love, is. Child to sin, then shall ye also appear with him in glory ay tatanggap ng sa... Kjv: `` and above all these things put on love, which them. Binds them all together in perfect unity to choose another language For user... To memorize Bible verses do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting ''. Christ, who is our life, shall appear, then shall also. Siyang tali ng kasakdalan who is our life, shall appear, then shall ye also with! A child obey his parent if the parent is causing the child to?. Colossians 3:1-2 by `` looking For the things that are above, not on things the.... Home » » Unlabelled » colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses parent is causing the child to?! Sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang inyong mga anak upang... Over all these things put on love, - Bible Tagalog verses colossians 3:1-2 by `` looking the... James Version ( NKJV ) loob nila one '' that is to be saved these put on love which...